Személyes adatok és azok védelme

//Személyes adatok és azok védelme
Személyes adatok és azok védelme 2019-11-04T21:18:42+01:00
 1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő, ha természetes személy, köteles megadni az eladónak nevét és vezetéknevét, állandó címét, beleértve az irányítószámot, telefonszámot és e-mail címet.

 

 1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő, ha jogi személy, köteles megadni az eladónak megrendelésében üzleti nevét, címét, beleértve a irányítószámot, a cég azonosítóját, telefonszámát és e-mail címét.

 

 1. A Vevő bármikor ellenőrizheti és megváltoztathatja a megadott személyes információkat, valamint törölheti regisztrációját az e-kereskedelem weboldalára történő bejelentkezés után, a https://www.sneakybrand.hu/en-szamlam/rendeles/ címen.

 

 1. Az eladó ezúton tájékoztatja a Vevőt, hogy az Art. 10 bek. 3 písm. törvény b) pontja 122/2013 Z.z. a személyes adatok védelméről, valamint egyes módosított törvények módosításáról és kiegészítéséről (a továbbiakban: ZNOOÚ), az Eladó, mint adatkezelő a Vevő személyes adatait a beszerzési megállapodásnak az ő hozzájárulása megkötése során dolgozza fel. mint adatalany; a vevővel történő szerződéskötést megelőző kapcsolatok és a vevő személyes adatainak feldolgozása szükséges az adásvételi szerződés teljesítéséhez, amelyben a vevő az egyik fél.

 

 1. A 11. bek. 1. §-a szerint az eladó feldolgozza és tárolja személyes adatait, különösképp azokat, amelyek a fentiekben említettek és / vagy amelyek az eladó tevékenységéhez szükségesek az új termékekkel, a kedvezményekkel és a kínált árukkal kapcsolatos tevékenységekkel kapcsolatos információk küldésére és az információk továbbítására vonatkozó összes információs rendszerében történő feldolgozásra új termékekről, kedvezményekről és promóciókról a kínált termékekre vonatkozóan.

 

 1. Az eladó vállalja, hogy a Vevő személyes adatait a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályaival összhangban kezeli és kezeli.

 

 1. Az eladó kijelenti, hogy a 6. § (1) bekezdésének megfelelően (2) bekezdés c) A ZnOOÚ kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételekben és Panaszokban meghatározott célokra gyűjt személyes adatokat.

 

 1. Az eladó kijelenti, hogy a 6. § (1) bekezdésének megfelelően (2) bekezdés e) az adatvédelmi tisztviselő személyes adatokat gyűjt a jelen feltételekben meghatározottaktól eltérő célokra, és gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat kizárólag a gyűjtés céljának megfelelő módon dolgozzák fel és használja fel, és nem köti össze őket személyes adatokkal; amelyeket más célokra szereztek be.

 

 1. A Vevő hozzájárulást ad az eladónak a személyes adatok feldolgozásához egy meghatározott ideig, a Vevő személyes adatainak feldolgozásáig. Az eladó köteles haladéktalanul megsemmisíteni a Vevő személyes adatait. A Vevő bármikor írásban visszavonhatja a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulását. A beleegyezés 1 hónapon belül jár le, miután a vevő visszavonta az eladót az eladónak.

 

 1. A megrendelés benyújtása előtt a vevőt arra kérik, hogy a megrendelés megjelölése előtt jelölje be a négyzetet, hogy az eladó elegendő, érthető és megváltoztathatatlan módon tájékoztatta őt:
 2. a) az 1. cikk (2) bekezdésében említett azonosító adataik; 1. ezeket a feltételeket,
 3. b) harmadik fél azonosító adatai, azaz a társaság, amely a megrendelt árut a vevőnek szállítja oly módon, hogy ezeket az adatokat az elfogadásban feltüntessék,
 4. c) a személyes adatok feldolgozásának célja, azaz az adásvételi szerződés megkötése az eladó és a vevő között,
 5. d) a Vevő személyes adatainak feldolgozása név és vezetéknév, állandó cím, beleértve irányítószámot, telefonszámot és e-mail címet, amennyiben a vevő természetes személy, és amennyiben üzleti név, székhely címe irányítószámmal együtt, azonosító, telefon szám és e-mail cím, ha egy jogi személy vásárló,
 6. e) a vásárló köteles megadni a szükséges személyes adatokat,

 

 1. Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat a jó erkölcsnek megfelelően kezeli, és úgy működik, hogy ne ellentmondjon a ZNOOÚ-nak vagy más általánosan kötelező érvényű jogi előírásoknak, és megkerülje azokat. Az eladó kijelenti, hogy nem hajtja végre vagy feltételezi az érintett személy hozzájárulását, sem az Eladóval szemben fennálló szerződéses kapcsolat, szolgáltatás, áruk vagy kötelezettség elutasításának fenyegetését.

 

 1. A Vevőnek írásbeli kérésre joga van az Eladótól kérni
 2. a) megerősítés arról, hogy a személyes adatait feldolgozták-e,
 3. b) a személyes adatok feldolgozásának célja;
 4. c) általánosságban érthető formában információ személyes adatainak az információs rendszerben történő feldolgozásáról és állapotáról az alábbiak vonatkozásában:
 5. i) az eladó és az eladó képviselőjének azonosító adatai, ha kinevezték;
 6. a közvetítő azonosítási adatai; ez nem vonatkozik, ha az eladó nem a személyes adatok gyűjtéséről szóló törvény 8. §-ának megfelelően jár el,
 7. d) általánosan érthető formában pontos információk arról a forrásról, amelyből személyes adatait feldolgozták;
 8. e) általánosságban érthető formában a feldolgozandó személyes adatainak átírása;
 9. f) a vásárláshoz szükséges minden további információ, figyelembe véve a személyes adatok feldolgozásának minden körülményét és körülményeit
 10. a kért személyes adatok önkéntes jellegére vagy kötelezettségére vonatkozó információk; ha az eladó a Vevő személyes adatait a ZOO 11. §-a szerinti vevő hozzájárulása alapján szerezte meg, akkor értesíti a Vevőt a Vevő hozzájárulásának érvényességi idejéről és a Vevőnek a személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettségéről is, az eladó értesíti a vevőt arról a jogalapról, amely ezt a kötelezettséget rója a vevőre, és tájékoztatja a vevőt a személyes adatok megadásának megtagadásának következményeiről,
 11. harmadik felekkel kapcsolatos információk, amennyiben a személyes adatok várhatóan vagy nyilvánvalóan rendelkezésre állnak;

iii. a címzettek köre, ahol várható vagy egyértelmű, hogy a személyes adatokat hozzáférhetővé teszik;

 1. a közzététel formája, ahol a személyes adatokat közzé kell tenni;
 2. harmadik országok, amennyiben várható vagy nyilvánvaló, hogy a személyes adatokat továbbítják ezekbe az országokba;
 3. g) a feldolgozásra kerülő téves, hiányos vagy elavult személyes adatainak helyesbítése,
 4. h) személyes adatainak megsemmisítése, ha azok feldolgozásának célja teljesült; amennyiben a személyes adatokat tartalmazó hivatalos dokumentumok feldolgozásra kerülnek, kérhetik visszatérésüket,
 5. i) a feldolgozásra kerülő személyes adatainak megsemmisítése, ha megsértették a ZNOOÚ-t vagy a Szlovák Köztársaság más érvényes jogszabályát.

 

 1. A Vevőnek joga van az Eladó ellen kifogást emelni:
 2. a) azon személyes adatainak feldolgozása, amelyeket véleménye szerint közvetlen feldolgozás céljából a hozzájárulása nélkül dolgoz fel, vagy amelyek megsemmisítését kérik;
 3. b) a 10. (1) bekezdésében említett személyes adatok felhasználása 3 písm. d) közvetlen levél marketing céljából; vagy
 4. c) A 10. § (1) bekezdésében említett személyes adatok szolgáltatása 3 písm. d) közvetlen marketing céljábó

 

 1. A Vevőnek joga van kifogást emelni a személyes adatok feldolgozása ellen a 10. § (10) bekezdésében említett esetekben. 3 písm. a DPOUS a), e), f) vagy g) pontjában szereplő jogos indokok megjelölésével vagy bizonyítékok benyújtásával az állampolgári jogok és jogilag védett érdekek jogosulatlan beavatkozása ellen, amelyeket egy adott esetben a személyes adatok ilyen feldolgozása sérthet vagy veszélyeztethet adat; kivéve, ha ezt a törvény akadályozza, és a vásárló kifogása megalapozottnak bizonyul, az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül blokkolni és megsemmisíteni azokat a személyes adatokat, amelyek feldolgozásakor a vevő kifogást emelt, amint a körülmények megengedik.

 

 1. A Vevőnek írásbeli kérésre vagy személyesen, ha az ügyet nem lehet késleltetni, további joga van bármikor kifogást emelni az eladó ellen, és nem tartja be az eladó határozatát, amely joghatásokkal vagy jelentős hatással lenne rá. a személyes adatai. A Vevőnek joga van arra, hogy az Eladót a kibocsátott döntésnek az automatikus feldolgozástól eltérő módon történő felülvizsgálatára kérje, az eladó köteles eleget tenni a Vevő kérésének, így a döntés felülvizsgálatában döntő szerepet játszik a felhatalmazott személy; A vizsgálati módszerről és a megállapítás eredményéről az eladó a (3) bekezdés szerinti határidőn belül tájékoztatja a vevőt. A jelen Általános Szerződési Feltételek 18. pontja. A vevőnek nincs ez a joga csak akkor, ha azt egy speciális törvény írja elő, amely intézkedéseket ír elő a vevő jogos érdekeinek védelme érdekében, vagy ha a szerződéskötést megelőző vagy a szerződéses kapcsolatok fennállása során az eladó határozatot hozott a vevő kérésének vagy a szerződésnek való megfelelés érdekében más megfelelő intézkedéseket tett a vevő jogos érdekeinek védelme érdekében.

 

 1. Ha a Vevő írásban gyakorolja jogait, és a kérelem tartalmából következik, hogy jogait gyakorolja, akkor a megkeresést e törvény alapján benyújtottnak kell tekinteni; a Vevőnek a megkeresést legkésőbb a feladástól számított három napon belül e-mailben vagy faxon kell megküldenie.

 

 1. Ha a Vevő gyanítja, hogy személyes adatait jogellenesen dolgozzák fel, a Vevő értesítheti a Hivatalt személyes adatainak védelméről. Ha a vevő nem rendelkezik teljes jogképességgel, jogait törvényes képviselő gyakorolhatja.

 

 1. Az eladó köteles e cikk alapján írásban feldolgozni a Vevő kérését. ezen üzleti és panasztételi feltételek közül. megfeleljen a Vevőnek az állatkertben foglalt követelményeinek, és legkésőbb a kérelem vagy kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban értesítse őt.

 

 1. A Vevőnek a 28. § (1) bekezdése szerinti jogainak korlátozása 2 Az eladó haladéktalanul írásban értesíti az érintett személyt és a Hivatalt a személyes adatok védelméről.

 

 1. Az eladó értesíti a Vevőt, hogy a 15. § (1) bekezdésének megfelelően. 1. cikk (1) bekezdés e) A vevő személyes adatainak feldolgozásáról szóló törvény 3. és 4. pontja feltételezi, hogy a vevő személyes adatait a következő harmadik felek rendelkezésére bocsátják és hozzáférhetővé teszik. címzettek köre:

Szlovák Post, a. s., székhelye: Partizánska cesta no. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, nyilvántartásba véve a Banská Bystrica Kerületi Bíróság cégnyilvántartásában, Sa szakasz, beillesztési szám: 803 / S